Een andere Bijbelstudie methode.

 


Ik stel voor dat wij een andere Bijbelstudie methode gaan gebruiken.  Namelijk, de zogenaamde “Naïeve Bijbelstudie methode”.

Statenvertaling (editie 1977) Lucas 10:21.

In die ure verheugde Jezus Zich in de geest, en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde; dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen, en ze aan de kinderkens geopenbaard hebt; ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U.

Bijbel in Gewone Taal. Lucas 10:21.

Op dat moment liet de heilige Geest Jezus juichen van vreugde. Jezus riep: ‘Vader, Heer van de hemel en de aarde, ik dank u! Want u hebt al die dingen bekendgemaakt aan heel gewone mensen. Maar voor wijze en verstandige mensen hebt u die dingen  verborgen. Ja, Vader, zo wilde u het.’

Volgens Jezus heeft God de Heer het evangelie verborgen voor wijzen en verstandige. Bent u wijs en verstandig? Dan heeft u een probleem. Want dan is het evangelie voor u verborgen. Maar het is aan de kinderen geopenbaard. Zo heeft God het gewild. Maar dat wil niet zeggen dat er voor u geen evangelie is. Als u van uw wijsheid en verstand afstand kunt doen, dan komt u weer terug op het niveau van een kind, en dan wil God als uw hemelse Vader het evangelie aan u openbaren. Bent u Theoloog, predikant, kardinaal of pastoor, geef niks, wij zijn allemaal zondaren. Leg uw wijsheid, uw kennis, uw verstand, uw opleiding, uw statuur af, wordt als een kind en de Vader zal u het evangelie openbaren.  Ik geef toe, ik heb makkelijk praten, want ik word niet gehinderd door enige kennis van zaken. Maar vergis u niet, ik wil ook graag iemand zijn.  Zo dat u onder de indruk komt van mijn persoontje.  Zo ben ik dan een afgod in mij zelf.

1 Korintiërs 1:18-21. Statenvertaling (editie 1977).

Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods;  Want er is geschreven: Ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan, en het verstand der verstandigen zal Ik te niet maken.Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven;

1 Korintiërs 1:18-21. Bijbel in Gewone Taal.

Jezus Christus is voor ons aan het kruis gestorven. Die boodschap heeft niets te maken met menselijke wijsheid. Mensen die niet in Jezus geloven, vinden die boodschap onzin. Maar voor de mensen die gered worden, is die boodschap het bewijs van Gods macht.  In de heilige boeken staat: «Ik zal de wijsheid van de mensen laten verdwijnen. Jullie zullen niets meer hebben aan al je kennis.» inderdaad, wat heb je aan wijsheid? Wat heb je aan kennis? Wat heb je aan het nadenken over moeilijke vragen? Niets! God heeft laten zien dat menselijke wijsheid niets voorstelt. Het is de mensen nooit gelukt om met dat soort wijsheid God te leren kennen. Nee, God had een ander plan. Hij redt ons omdat we geloven in een boodschap die volgens de mensen onzin is.

Wat is er nu aan de hand?

De theologen hebben ‘bij wijze van spreken’ de Bijbel meegenomen naar hun universiteiten om hem ‘zoals zij dat noemen'nauwkeurig theologisch te doordenken. En dan gaat er links en rechts en overal, iets niet goed. Theologie is immers een wetenschap. De menselijke brijn, de menselijke kennis, trekt naar eigen idee en inzicht conclusies zoals dat gebruikelijk is als men wetenschappelijk bezig is.  Ik heb geen bezwaar tegen wetenschappelijk onderzoek. Maar als wij God en zijn boodschap wetenschappelijk willen onderzoeken dan gaat er van alles mis. Want Hij zegt: Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid van deze wereld niet dwaas gemaakt? Want aangezien in de wijsheid Gods, de wereld God niet heeft gekend door de wijsheid, zo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking, zalig te maken, die geloven; Gods koninkrijk heeft een boven natuurlijke oorsprong. Daarom is het onmogelijk dit evangelie, wetenschappelijk in de vingers te krijgen. 

Mattheus 16:17. NBG 51.

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

Bij het geloof in het evangelie van oud en nieuw testament gaat het dus niet om wetenschappelijke kennis maar om kennis door openbaring.

Ondertussen ben ik nog steeds lid van de Hervormde Kerk van Abbenbroek en dus luister ik 2x per zondag aandachtig naar een theoloog. 


Mijn bronnen zijn:

http://ekklesian.weebly.com/3/post/2012/04/de-dwaasheid-van-de-wereld.html 

https://www.debijbel.nl/bijbel

https://www.bible.com/nl/bible/328/mat.16.17.nbg51

Als de zoon des mensen komt.

Een studie volgens de Naïeve Bijbelstudie Methode. 

Mattheus 25:31-32. Statenvertaling (editie 1977) En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt.

Mattheus 25:31-32. De Nieuwe Bijbelvertaling  Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt;

Wat gebeurd er als de zoon des mernsen komt.

Nu ik ben overgegaan tot de Naïeve Bijbelstudie Methode, zit ik al met een, met een probleem. Veel van mijn ideeën over de Bijbelse boodschap moet ik misschien wel gaan herzien. Want het gaat erom dat wij bij deze naïeve methode ons afvragen 'wat wil de Heilige Geest ons leren door dit Bijbel gedeelte,' zonder dat we daar allerlei theologische conclusies aan toevoegen die in de tekst niet terug te vinden zijn. Als ik nu alleen uitga van dit Bijbelvers, wat zegt de Heilige Geest dan tegen ons? Dat de Zoon des mensen zal komen in Zijn heerlijkheid. En wanneer is dat?  Goede vraag, maar dat staat er niet bij. Of misschien toch wel? Als ik het goed begrijp dan is Jezus hier nog steeds bezig met het beantwoorden van een vraag die wij lezen in Mattheus 24:3.

Mattheus 24:3. Statenvertaling (editie 1977)  
En toen Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van Uw toekomst, en van de voleinding der wereld?

Mattheus 24:3. Bijbel in Gewone Taal. Daarna ging Jezus naar de Olijfberg. Toen hij daar zat met zijn leerlingen, vroegen zij: ‘Wilt u ons vertellen wanneer dat allemaal gebeuren zal? Aan welk teken zullen we zien dat u komt en dat het einde van deze wereld gekomen is?’

Het gaat daarbij over de vraag: Aan welk teken zullen we zien dat u komt en dat het einde van deze wereld gekomen is?’  Deze twee zaken; de komst van de Heer Jezus en het einde van de wereld worden in een adem, genoemd. Daarom geloof ik dat deze twee gebeurtenissen bij elkaar horen. Dus de komst van de heer Jezus en het oordeel horen bij elkaar. Ja maar zegt iemand, hoe zit het dan met de opname van de gemeente en het zogenaamde vrederijk? Volgens mij moet ons antwoord zijn, dat wij vanuit deze tekst daar niets over kunnen zeggen. Natuurlijk bestaat er een leer die de Heer Jezus tweemaal laat terugkomen. Maar zolang wij dat niet met zoveel woorden in de Bijbel hebben gelezen komt Hij maar eenmaal terug. Men heeft een leer in het Chiliasme waar bij de eerste wederkomst nodig is om het vrederijk te stichten en de tweede wederkomst omdat Hij komt voor het laatste oordeel. Ja als u die leer zo wil handhaven, dan heeft u twee terugkomsten van Jezus nodig. Maar volgens de Naïeve Bijbelstudie Methode hoeven wij geen enkele leer te handhaven dan de Bijbel alleen.

De tekst waarmee wij begonnen, heeft duidelijk iets te zeggen over de oordeelsdag. De Heer Jezus zal op Zijn bijzondere troon plaatsnemen. Volgens mij heeft die troon alles te maken met macht en rechtspraak. Bij ons zijn de machten gescheiden. Daardoor kan de regering niet rechtspreken, en de rechter mag niet regeren. Maar bij Jezus licht alle macht in een hand. Misschien bent u het daar niet mee eens maar er is niets aan te doen.

Mattheus 28:18. Aan Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Alle volken zullen voor Hem bijeen gebracht worden. Dan gaat Jezus scheiding maken. Hij maakt verschil. Je zou ook kunnen zeggen dat hij discrimineert. De heer Jezus verdeelt de volkeren in twee groepen.

Mattheus 25: 34 Herziene Statenvertaling

34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

We gaan nu naar vers 41

41 Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.

Volgens sommige hoeven de ware christenen niet voor de troon te verschijnen, maar dat is niet in overeenstemming met de Naïeve Bijbelstudie Methode. Want er staat geschreven: 

 

“Wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad” (2 Korintiërs 5:10).


Mijn bronnen zijn:

debijbel.nl

http://www.reddingdoorjezus.nl/pdf/macht.pdf

http://www.verhoevenmarc.be/PDF/rechterstoel-van-Christus.pdf

Corresponderen kan via aadjbakkerhv@gmail.com

Aad Bakker